Condicions generals d'ús del lloc web

El lloc web https://castellvelldelcamp.cat és propietat de l’Ajuntament de Castellvell de Camp, amb domicili a efectes de notificacions a Plaça Catalunya, 1, 43392 Castellvell del Camp, CIF núm. P4304300I, i adreça de correu electrònic ajuntament@castellvelldelcamp.cat, i mitjançant el mateix es proporciona informació sobre les seves activitats i/o serveis.

L’accés i ús del lloc web atribueix a qui ho realitza en condició d'”Usuari” i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no comprengués íntegrament les presents condicions d’ús o no estigués d’acord amb les mateixes, s’haurà d’abstenir d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de l’Ajuntament de Castellvell de Camp per part dels usuaris que accedeixin i/o naveguin per https://castellvelldelcamp.cat. Les presents condicions generals s’exposen en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web, perquè els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

PIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

La utilització del lloc web de L’Ajuntament de Castellvell de Camp és gratuïta i no requereix el previ registre de l’usuari. En aquells casos que l’accés i/o ús de determinats serveis i/o continguts requerissin el registre o subscripció dels usuaris, caldrà que aquests acceptin prèviament la corresponent Política de Privacitat i les Condicions Generals específiques, i no és possible l’accés als mateixos sense aquesta acceptació.

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

L’Ajuntament de Castellvell de Camp prohibeix expressament:

  • Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix, per qualsevol mitjà, qualsevol mena de dany als sistemes de l’Ajuntament de Castellvell de Camp o a tercers.
  • Realitzar sense la deguda autorització qualsevol mena de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spamming“) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing“).

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i/o els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

L’Ajuntament de Castellvell de Camp podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

SEGONA.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per l’Ajuntament de Castellvell de Camp, utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que l’Ajuntament de Castellvell de Camp únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

L’Ajuntament de Castellvell de Camp es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. L’Ajuntament de Castellvell de Camp no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin a https://castellvelldelcamp.cat.

A més, a través de la pàgina web https://castellvelldelcamp.cat, poden posar-se a disposició dels usuaris, serveis gratuïts i/o de pagament oferts per tercers aliens, els quals es regiran per les condicions particulars d’aquests serveis. L’Ajuntament de Castellvell de Camp no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol mena de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT

Ajuntament de Castellvell de Camp en cap cas serà responsable de:

  • Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
  • De la producció de qualsevol mena de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

L’Ajuntament de Castellvell de Camp es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a assegurar-se de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

L’Ajuntament de Castellvell de Camp col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent les incidències anteriorment indicades en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol mena d’activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D’AUTOR

Els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web https://castellvelldelcamp.cat es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés de l’Ajuntament de Castellvell de Camp.

Ajuntament de Castellvell de Camp pot utilitzar fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts i establir enllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació dels referits continguts.

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l’usuari qui afirma en enviar la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució a l’Ajuntament de Castellvell de Camp.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Reus, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SISENA.- MISCELANEA

En cas que qualsevol clàusula del present document fos declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Ajuntament de Castellvell de Camp podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests, excepte reconeixement exprés per part de l’Ajuntament de Castellvell de Camp.