Ajuntament

Coneix el Jutjat de Pau

Actualment, el Sr. Esteban Fernández Arribas és el Jutge de Pau de Castellvell del Camp i la jutgessa substituta és la Sra. Karen Lizbeth Cuevas Rodríguez.

Un Jutjat de Pau és un òrgan unipersonal elegit per l'Ajuntament i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia. Té jurisdicció al terme municipal corresponent i són el primer esglaó de l'aparell judicial. Existeixen en tots els municipis on no hi hagi Jutjats de Primera Instància i Instrucció.

Assumeixen competències de menys importància tant en l'àmbit civil com en el penal. Així mateix ofereixen un servei rellevant en matèria de cooperació judicial atès que faciliten la comunicació dels altres òrgans judicials amb els ciutadans del municipi.

jdp-esteban
textAbout_jdp

Actualment, el Jutjat de Pau de Castellvell del Camp forma part de l’agrupació de secretaries de jutjats de pau núm. 69, juntament amb les secretaries de l’Albiol, Almoster i La Selva del Camp, pertanyent al partit judicial de Reus de l’àmbit del Servei Territorial de Tarragona.

Horari d'atenció al públic

Els dijous de 10:00 a 13:00

Plaça Catalunya, 1
43392 Castellvell del Camp
Telèfon: 977 85 50 08 – Fax: 977 85 51 73

Preguntes freqüents

A continuació us posem en coneixement dels tràmits administratius competència del Jutjat de Pau.

En el formulari que hi ha més avall podeu posar-vos directament en contacte amb el Jutge de Pau per sol·licitar informació o iniciar un tràmit.

Què he de fer si...

Ha nascut el meu fill/a

Per inscriure el nounat al Registre Civil cal presentar la següent documentació:

 • Declaració emplenada i signada (imprès de color groc) facilitada normalment per l’hospital
 • Full emès pel centre sanitari declarant no haver tramitat la inscripció en cap altre Registre Civil
 • Imprès d'estadística emplenat i signat (formulari de color rosat)
 • Llibre de família (si escau)

M'he casat recentment

Cal presentar el certificat emès per l'Església quan la cerimònia ha estat religiosa i el llibre de família (si escau).

En cas de ser cerimònia civil, el document ja està en poder del registre.

He de fer constar una defunció

Per inscriure al Registre Civil una defunció cal:

 • Presentar el certificat de defunció emès pel metge facultatiu
 • Declaració emplenada i signada (imprès de color blau)
 • Imprès d'estadística emplenat i signat (formulari de color groc)
 • Fotocòpia del DNI de la persona difunta
 • Llibre de família (si escau)

Vull sol·licitar certificats de les inscripcions

Per sol·licitar un o varis certificats cal demanar-ho a través del formulari de contacte que pots trobar a continuació, especificant amb precisió quins són els certificats a demanar.

  Vull iniciar un expedient de matrimoni civil

  Per iniciar l’expedient de matrimoni civil cal que un o els dos contraents estiguin empadronats al municipi. El termini de resolució de l’expedient és d'uns dos mesos aproximadament. La documentació necessària és (en cas que els dos contraents tinguin la nacionalitat espanyola):

  • Fotocòpia DNI
  • Certificat literal de naixement
  • Certificat literal de matrimoni (en cas de divorci)
  • Certificat d'empadronament dels 2 últims anys
  • Fotocòpia DNI de 2 testimonis que no siguin família

  En cas de que siguin estrangers, cal aportar:

  1. Certificat literal de naixement
  2. Passaport o permís de residència (original o fotocopia)
  3. Certificat del Consolat del seu país a Espanya que acrediti:
   • Que consten com a inscrits
   • Des de quan consten inscrits
   • L'Estat Civil amb què figuren actualment
   • El domicili on resideixen actualment i que hi hagin residit els 2 últims anys

  Si durant els 2 últims anys, en aquest temps o només en part, no haguessin residit a Espanya, també hauran d'aportar el certificat del país on haguessin viscut que acrediti el temps de residència i estat civil degudament traduït i legalitzat.

  En cas de ser vidu, a més dels documents anteriorment assenyalats, s'haurà d'aportar:

  • Certificat literal del matrimoni anterior
  • Certificat literal de defunció del cònjuge difunt

  En el cas de ser divorciat o matrimoni anul·lat, a més dels documents anteriorment assenyalats, s'haurà d'aportar:

  • Certificat literal del matrimoni anterior amb la inscripció marginal de la sentència de divorci o nul·litat matrimonial

  Tots els documents s'han de presentar amb data recent.

  NOTA IMPORTANT

  S'haurà de presentar tota la documentació anteriorment ressenyada degudament traduïda i legalitzada pel Consolat del seu país a Espanya o pel Cónsul espanyol del lloc en què s'expedeixin.

  Vull un acte de conciliació

  Cal presentar la papereta de demanda exposant el motiu pel qual se sol·licita la conciliació i identificar amb qui es demana, als efectes de poder practicar les citacions correctament.

  Posa't en contacte