Aprovació inicial de l’expedient de modificació puntual de normes subsidiàries de planejament urbanístic