Aprovació inicial modificació puntual de normes per supressió d’un tram de carrer