Període mig de pagament (PMP) a proveïdors del 4t trimestre de 2022