Reclamació aprovació llista vacant Secretaria-Intervenció